F. Tóth Krisztina

KI VAGYOK, és miért hall­gass rám?


Te is  sze­ret­nél  gaz­dag, tel­jes, értel­mes éle­tet, de talán nap mint nap azt tapasz­ta­lod, hogy a ben­ned rejlő lehető­sé­gek alatt élsz?
Vál­toz­tat­nál, de nem látod, merre, hogyan indulj; úgy érzed, út köz­ben elakad­tál?

Ha eltö­kél­ted magad, tudsz, és fogsz is ered­mé­nye­sen vál­toz­tatniépp ott és annyit, ami a saját uta­don a javadra válik.
Lehet, hogy csak egy kis “kibil­len­tésre” van szük­sé­ged, hogy elin­dulj, lehet, hogy együtt gon­dol­ko­dásra, ter­ve­zésre és támo­ga­tásra, hogy biz­to­san kitarts az utadon?

Ne aggódj! Nem vagy egyedül.
 

F. Tóth Krisz­tina vagyok, sze­mély­fej­lesztő edző (Certified Business, Executive Personal & Team Coach),  a MyWay Coa­ching meg­al­ko­tója.


Szív­ügyem­nek tar­tom, hogy  a saját uta­don járva az éle­ted olyan bol­dog, értékes és kitel­je­se­dett lehes­sen, amire min­dig is vágy­tál.


Nem elég meg­sze­rezni a bol­dog­ság összes kel­lé­keit.
Bol­dog­nak is kell lenni,közben.”
(Márai Sándor)

 

 

KÜLDETÉSEM:


 • A tuda­tos vál­toz­ta­tók sze­mély­fej­lesztő edző­je­ként  mélyen hiszek abban, hogy hogy min­denki képes az éle­té­nek tuda­tos átala­kí­tá­sára, ha felelő­sen tűzi ki a cél­jait, és elég elszánt ahhoz, hogy végig is men­jen az oda vezető úton.
   
 • Val­lom, hogy min­den ember a saját éle­té­nek leg­il­le­té­ke­sebb szakértője. Nem kell “meg­ja­ví­tani”, csak hoz­zá­se­gí­teni ahhoz, hogy maxi­má­li­san kibont­hassa a benne rejtőző megoldásokat.

 • Szen­ve­dé­lye­sen kuta­tom, hogyan tud­ná­nak ügy­fe­leim (aho­gyan én magam is) mind tel­je­sebb és bol­do­gabb éle­tet élni.

 

MOTTÓM:

 

 „A leg­na­gyobb szol­gá­lat, amit egy más ember­nek tehetsz, nem az, hogy meg­osz­tod vele a gaz­dag­sá­go­dat, hanem az, hogy segí­ted őt fel­fe­dezni a saját gaz­dag­sá­gát.”
  (Ben­ja­min Disraeli)

 

SPECIÁLIS TERÜLETEM:

 

coa­chingon belül kiemelt érdeklő­dési terü­le­tem az üzleti dön­tés­ho­zók magán­életi támo­ga­tása, vala­mint az életközép-krízis (Mid­life Cri­sis).


Az MLC lehet­sé­ges meg­je­le­né­sé­nek ideje az a  kb. 35–45-55 év közötti „váltó kor­szak”, ami­kor az ember éle­té­nek egy lát­ha­tat­lan for­du­ló­pont­já­hoz ér.
Az életút itt döntési lehetőséget kínál, fel­me­rül az “újra­ter­ve­zés” igé­nye, és  a krí­zis­ben rejlő veszély egy­ben új esélyt is kínál a máso­dik fél­idő sike­res újra­de­fi­ni­á­lá­sára.
Mottónk: "The Best Is Yet To Come", azaz: A java még hátra van!

 

SZAKMAI HÁTTEREM:

 

 • mywaycoaching.hu web­ol­dal és blog lét­re­ho­zója, szerzője vagyok
 • Life coa­ching mód­szer­tani isme­re­te­i­met a brit New­castle Col­lege két­szintűakk­re­di­tált coa­ching szak­kép­zé­sé­nek kere­tein belül sze­rez­tem Fiona Har­rold brit mes­ter­co­ach ins­pi­rá­lá­sára, ill. az általa szer­kesz­tett kép­zési mód­szer­tan alap­ján (2009.)
 • Gya­kor­lati isme­re­te­i­met Wiesner Edit mes­ter­co­ach kur­zu­sán

     mélyí­tet­tem el (LEMMA Coa­ching, Akk­re­di­tált Coach Kép­zés, LTC, 2011.) ),

 • 2011 feb­ru­ár­já­tól a Coa­chOk Szak­mai Szö­vet­sé­gé­nek vagyok ala­pító tagja
 • Team és group coach képe­sí­té­se­met a Säm­ling Solu­tion Con­sul­ting 
  akk­re­di­tált kép­zé­sén sze­rez­tem meg (2013. február)

 • Wingwave Coach (speciális stresszoldó és teljesítményfokozó, ISO minősítésű német coaching eljárás) oklevelemet 2013. októberében szereztem Budapesten

 • "Az érzelmi választás világa" címmel a New Code NLP alapú képzését 2014. őszén végeztem Budapesten

 • Folya­ma­to­san részt veszek szak­mai tovább­kép­zé­se­ken, szu­per­ví­zi­ó­kon,  tré­nin­ge­ken, kon­fe­ren­ci­á­kon, előa­dó­ként coa­ching nyílt napokon…

  – Pl. “Rajz a coa­ching­ban” 2×1 napos tovább­kép­zés (Dóra Judit, 2013. máj.)
  – Ablak Önma­gamra  – (Coa­chok Szak­mai Szö­vet­sége egész napos ren­dez­vé­nye, 2013. május) – group coa­ching, per­sonal coa­ching
  – Wing­wave Coa­ching work­shop (2013. jún.)
  – Coa­ching Hatá­rok Nél­kül (CHN) – nem­zet­közi mes­ter­co­a­chok által tar­tott work­sho­pok (rendszeresen, 2012. óta)
  TED prezentációs technikák szeminárium, 2015. február
  – World Business &Executive Coach Summit (WBECS) előadásai, 2015-től
  "A boldogság mint versenyelőny" női vezetői konferencia, 2015. április
  – Stresszkezelés és stresszoldás munkában és magánéletben – Coa­chok Szak­mai Szö­vet­sége egész napos ren­dez­vé­nye, 2015. október

 

MY WAY:

 

“A saját út meg­ta­lá­lása azt jelenti, hogy köve­ted a saját bol­dog­sá­god.”
(Joseph Campbell)

 

Mielőtt ráta­lál­tam az én “saját utamra” a MyWay Coa­ching-ban, angolt taní­tot­tam, újság­írást és mar­ke­tin­get tanul­tam, majd bő  tíz évig a saját tulaj­donú  vál­lal­ko­zá­suk­ban (egy igen sike­res, azóta is piac­ve­zető orszá­gos szak­lap­nál) dol­goz­tam marketingesként.

 

Érté­kes és tapasz­ta­la­tok­kal tel­jes idő­szak volt ez a szá­momra, ám eljött az az idő, ami­kor ráéb­red­tem: lehe­tek bár­mennyire sike­res is a mun­kám­ban, ez való­já­ban nem az én álmom. Sokáig gon­dol­kod­tam, mér­le­gel­tem, mire el mer­tem dön­teni, hogy azt a biz­ton­sá­got, amit az addigi mun­kám és hely­ze­tem nyúj­tott, inkább új kihí­vá­sokra cse­ré­lem. Régi „segítő-támogató” énem hívó sza­vát követve új terü­letre lép­tem, és személyfejlesztő edző, más néven: coach let­tem.

 

Azo­kat segí­tem a saját útjuk ("My Way") fel­fe­de­zé­sé­ben és az azon való öröm­teli hala­dás­ban, akik sze­ret­nék az éle­tü­ket a saját kezükbe venni, s ahol szük­sé­ges, tuda­to­san  vál­toz­tatni, ám eköz­ben nem akar­nak egye­dül bolyon­gani. Tapasz­talt “túra­ve­zető­ként” segí­tek elke­rülni a feles­le­ges kanya­ro­kat és az energia-rabló, fruszt­ráló kitérőket.


   * * * A velem készült rádió­in­ter­jút ITT hall­gat­ha­tod meg! (jel­szó: MyWay1) * * *


Találkozhattál velem még vendégblogokban, újságcikkekben (Nők Lapja, Hetek, Ridikül), televízióműsorban (Ridikül)

 

SZEMÉLYES COACHING:

 

Ha

 • kíván­csi vagy, milyen lehetne az az élet, ami való­ban rólad szól,
   
 • sok-sok útke­re­sés, magán­életi kanyar után sze­ret­nél végre egye­nesbe jönni,
   
 • úgy érzed, nincs már több elvesz­te­getni való időd,
   

itt vedd fel a kap­cso­la­tot velem!

 

Azon­nali kap­cso­lat­fel­vé­telre kér­lek, az alábbi űrla­pot használd.
Az üze­ne­ted rög­tön bepottyan a fió­komba; lehető­ség sze­rint néhány órán belül vála­szo­lok vagy fel­hív­lak.
(Javaslom, hogy írd meg a telefonszámodat is, amin visszahívhatlak!)
Mire keresel megoldást? Ne habozz, írj bátran!

 

alairas.png

"Hogyan lehetne olyan életem,
amilyet igazán szeretnék?"

 

Most közelebb kerülhetsz a saját, legbelsőbb válaszodhoz!

Tedd meg most az első lépést - KATT IDE:

 

Kitöltöm a tesztet!

 

toltsd_ki_a_tesztet.png